Calonnau dros y Celfyddydau – Cwestiynau poblogaidd

1 Beth yw Calonnau dros y Celfyddydau?

Menter gwobrwyo yw Calonnau dros y Celfyddydau sy’n cydnabod a dathlu cefnogaeth eithriadol yr Awdurdodau Lleol tuag at y celfyddydau, trwy waith y Cynghorau, Cynghorwyr a Swyddogion y Cynghorau.  Mewn cyfnod cyllidol heriol, mae rhai Awdurdodau Lleol yn wir ddeall pwysigrwydd y celfyddydau er lles cymunedau lleol ynghyd â chyfraniad gwerthfawr y buddsoddiad bach ond pwysig hwn.

2 Pryd dechreuodd y fenter hon?

Dechreuodd Calonnau dros y Celfyddydau ym Mis Hydref 2016.

3 Pwy sy’n cymryd rhan?

Yr Ymgyrch Genedlaethol dros y Celfyddydau sy’n rhedeg menter Calonnau dros y Celfyddydau, ac fe’i cyflenwir gan UK Theatre a’r Ymgyrch Genedlaethol dros y Celfyddydau, mewn partneriaeth â Chymdeithas Awdurdodau Lleol (LGA), What Next/Beth Nesaf?, Culture Counts a Datblygu Celfyddydau’r D.U. (ADUK).

4 Pwy sy’n talu?

Mae’r costau sy’n gysylltiedig â’r gwobrau yn cael eu talu gan yr Ymgyrch Genedlaethol dros y Celfyddydau, sydd yn elusen gofrestredig a gyllidir drwy roddion cyhoeddus a sefydliadau’r diwydiant.  Mae UK Theatre a sefydliadau partner eraill yn cyfrannu cefnogaeth mewn da.

5 Beth yw categorïau’r gwobrau?

Mae pedwar categori i’r gwobrau:

  1. Y Fenter Orau yn y Celfyddydau gan Awdurdod Lleol
  2. Yr Hyrwyddwr Celfyddydau Gorau o fewn Awdurdod Lleol – Cynghorydd
  3. Yr Hyrwyddwr Celfyddydau Gorau o fewn Awdurdod Lleol – Swyddog
  4. Y Prosiect Celfyddydau Awdurdod Lleol Gorau sy’n hyrwyddo Cydlynu Cymunedol

6 Pwy all gael ei enwebu?

Ar gyfer y gwobrau i Gynghorwyr a Swyddogion, gallwch enwebu unigolyn sy’n gweithio i ddylanwadu a hybu gweithgareddau celfyddydol o fewn ardal eu Hawdurdod Lleol.  Mae’n rhaid i’r gweithgareddau rhain gael eu cyflwyno fel gwaith uniongyrchol i’r Sir, i’r Bwrdeistref, i’r Cyngor Dinas neu’r Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol (yn yr Alban) sy’n eu cyflogi.  Ar gyfer y gwobrwyau am Fenter a Chydlynu Cymunedol, gellir enwebu prosiect neu fenter wedi ei greu neu ei gyflenwi gan Sir, Bwrdeistref, Cyngor Dinas neu Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol.

7 Pwy all enwebu?/ Oes yna unrhywun na all enwebu?

Gall unrhyw un enwebu! Gallech fod yn aelod o’r cyhoedd a fu’n cyd-weithio ag unigolyn neu brosiect celfyddydau Awdurdod Lleol, neu fod yn gyflogedig gan Awdurdod Lleol, neu yn gydweithiwr i unigolyn sy’n gwbl haeddianol o’r wobr yn eich barn chi.

8 Sut mae enwebu?

Gallwch enwebu prosiect neu berson drwy lenwi ffurflen enwebu sydd ar gael ar y safle we hwn: https://forthearts.org.uk/campaigns/hearts-for-the-arts/

9 Oes gennyf yr hawl i wneud mwy nag un enwebiad?

Nid oes cyfyngiad ar rif eich enwebiadau, ond gofalwch anfon ffurflen ar wahân ar gyfer pob enwebiad os gwelwch yn dda.

10 Beth yw’r amserlenni / cerrig milltir pwysig ar gyfer y gwobrau eleni?

Bydd yr enwebiadau’n agor Dydd Mercher, 27ain Medi ac yn cau am hanner nos, Nos Lun, 20fed Tachwedd. Cyhoeddir y Rhestr Fer ym Mis Ionawr a chyhoeddir yr enillwyr terfynol Dydd Gŵyl Sain Ffolant, 2018 (fel y gallwn ni ddangos ein cariad tuag at ein henillwyr!)

11 Pa broses o ddyfarnu a ddefnyddir?

Wedi derbyn yr enwebiadau, bydd swyddogion o’r Ymgyrch Genedlaethol dros y Celfyddydau yn creu rhestr hir o’r rhai gafodd eu henwebu. Bydd ein Beirniaid yn ystyried rhinweddau pob enwebiad ar sail y meini prawf yn y ffurflen gais, a system sgorio; hyn fydd yn arwain at y rhestr fer a’r enillydd ym mhob categori.

12 Pwy yw’r Beirniaid?

Sam West- Cadeirydd yr Ymgyrch Genedlaethol dros y Celfyddydau

I’w cyhoeddi

13 Sut cydnabyddir yr enillwyr?

Cyflwynir y Gwobrau Calonnau dros y Celfyddydau i bob un o’r enillwyr gan berson enwog o fyd y celfyddydau, mewn cyfarfod llawn o’r Cyngor (neu achlysur tebyg yn eu Hawdurdod Lleol nhw); bydd hyn yn rhoi cyfle ardderchog i dynnu sylw at yr enillydd yn y cyfryngau lleol a chenedlaethol.

14 Pwy sydd wedi ennill o’r blaen?

Gallwch weld enillwyr y llynedd yma: https://forthearts.org.uk/campaigns/hearts-for-the-arts/

15 Fydd hyn yn digwydd yn 2019?

Wedi ymateb hynod o gadarnhaol yn ystod ein blwyddyn gyntaf, gobeithiwn wneud y gwobrau hyn yn achlysur blynyddol  fydd yn tyfu’n gynyddol, er mwyn argyhoeddi’r sawl sydd â’r grym i benderfynu sut mae arian cyhoeddus yn cael ei wario wybod o ddifri faint o wahaniaeth gall buddsoddi yn y celfyddydau ei wneud.

16 Sut all fy sefydliad i helpu?

Gallwch ein helpu ni o ddifri drwy rannu’r neges am y gwobrau!  Gobeithiwn dderbyn haid o enwebiadau o bob un o wledydd y DU, ac ar ôl cyhoeddi’r rhestr fer a’r enillwyr, rydym eisiau codi sŵn mawr am y gwaith anhygoel a wnânt!  Gofalwch ein dilyn ar Twitter @weareforthearts a Facebook https://www.facebook.com/weareforthearts/  i rannu’r newyddion da.

Mae gan yr Ymgyrch Genedlaethol dros y Celfyddydau gynllun Cefnogwyr Platinwm hefyd; bydd y £45 a roddir bob mis i’ cynllun hwn yn talu costau un o’r seremonïau gwobrwyo.  Gallwch ymuno â’n cynllun cefnogwyr drwy https://forthearts.org.uk/support-us/, neu gysylltu â ni os yr ydych yn awyddus i helpu mewn unrhyw ffordd arall.

17 Â phwy ddylwn i gysylltu am fwy o wybodaeth?

Am fwy o wybodaeth am wobrau Calonnau dros y Celfyddydau, neu am yr Ymgyrch Genedlaethol dros y Celfyddydau, e-bostiwch at hello@forthearts.org.uk os gwelwch yn dda

Fe’n gwelwch ni hefyd ar Twitter, yn @weareforthearts a thrwy #HeartsfortheArts a #UnsungHeroes